Die Ratsfraktion


Fraktionsvorsitzender

stv. Fraktionsvorsitzender
1. stv. Gemeindebürgermeister

stv. Fraktionsvorsitzender
Ratsvorsitzender

2. stv. Ratsvorsitzender

Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsmitglied